Живи камъчета - Lithops Цена за големи 1бр 8лв 3бр 20лв 6бр 40лв Цена

Разград, гр. Разград 13.08.2017 794    ново купувача 45083

Обява от

Описание

Родината на растението е Южна Африка. По­вечето от тях са чле­но­ве на об­шир­но­то се­мейс­т­во Аизо­о­но­ви (Aizoacea) и наб­ро­я­ват око­ло 123 ро­да "без­с­тъб­ле­ни су­ку­лен­ти".
Растението е изключително непретенциозно. Тряб­ва да пом­ним, че в ро­ди­на­та си те почти през ця­ла­та го­ди­на се за­до­во­ля­ват с вла­га­та от мъг­ли­те и ро­са­та. За­то­ва тряб­ва да ги наб­лю­да­ва­ме и щом се по­ка­жат за­мес­т­ва­щи­те лис­та, да ги по­ле­ем обил­но. През пе­ри­о­да на на­рас­т­ва­не и цъф­теж се по­ли­ва уме­ре­но - вед­нъж на 3-4 сед­ми­ци, но все пак почва­та тряб­ва да е ле­ко влаж­на. Ня­кои лю­би­те­ли до­ри не по­ли­ват, а са­мо сут­рин и вечер пул­ве­ри­зи­рат. През пе­ри­о­да на по­кой изоб­що не се по­ли­ва. Ако лис­та­та ле­ко се сбръчкат, не би­ва да се тре­во­жим - то­ва е съв­сем нор­ма­лен про­цес
loading...