Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. PAZARLUK.com е уебсайт за безплтани обяви, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на сайта  PAZARLUK.com . Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.


2. Приемане, съгласие и действие на общите условия.


2.1. Настоящите общи условия представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с общите условия е задължително условие за използването на сайта.

2.2. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на сайта PAZARLUK.com се регулират изключително от тези общи условия, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от общите условия.

3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в сайта PAZARLUK.com са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира уебсайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в общите условия. 

3.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на общите условия и приложенията към тях.

3.5. Достъпът до услугите в сайта PAZARLUK.com не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.6. С приемането на общите условия, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.


4. Разрешено използване.


4.1. Сайта може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

4.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

4.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до сайта PAZARLUK.com чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите общите условия. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта PAZARLUK.com, които не са изрично предоставени в тези общи условия, принадлежат на Администратора.


5. Създаване, публикуване, архивиране и промотиране на обявите.


5.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в сайта PAZARLUK.com потребители.

5.2.  Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. 

5.3. Във всички случаи, в които  възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

5.4. Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български. 

5.5. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.

Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки. 

5.6.    Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.  

5.7. Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор. 

5.8. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител. 

5.9. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица. 

Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.

Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.

Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.

Забранена е директната, нерегламентирана реклама.

Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство. 

Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата. 

Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул. 

Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани. 

Забранено е публикуването на обяви за кредитиране!

6.  Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува. 

7. Pazarluk.com не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация. 

8. Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми. 

9.  Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули. Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява продукт или услуга с нов. Въвеждането на нов продукт или услуга, в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.

10. Услуги.

Всички услуги в  сайта  PAZARLUK.com са безплатни - публикуване без ограничения в броя, обновяване на обява през 14 календарни дни, като максималния броя обяви можещи да се обновят на ден е 3. Промотирането (ВИП и ПРОМО) е напълно безплатно и потребителя не e длъжен да заплаща за тази опция. Потребителя има възможност да  печели кредити по няколко начина в сайта чрез активността си (прочети как на "Кредити" в менюто след като сте се регистрирал в сайта.) с които кредити може да промотира обявите си.

11. Права, задължения и отговорност на Администратора.

11.1. Администраторът има право:

    (1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

    (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите общи условия (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на сайта PAZARLUK.com (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на сайта PAZARLUK.com.

    (3) Да премахва без предупреждение промотирани обяви, които са публикувани в нарушение на правилата.

    (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

    (5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без  задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се  съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде  преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.

    (6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им в сайта PAZARLUK.com, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

   (7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

11.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите в сайта PAZARLUK.com, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

11.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

    (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите общи условия и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на сайта PAZARLUK.com и трети лица.

    (2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

    (3)  Каквито и да е публикации в сайта PAZARLUK.com или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

    (4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в сайта PAZARLUK.com. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите общите условия.

11.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Обявите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

11.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в сайта PAZARLUK.com , извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

12. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

12.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

12.3. Потребителят е длъжен да не публикува съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

12.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат чрез формата за контакт с Администратора.

12.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в сайта Pazarluk.com или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.12.1 - 12.4 включително.

12.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

12.7. Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, в това число, но не само всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители, включително отговаря неограничено за последиците от своите действия. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугите; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързат със съдържанието, публикувано от Потребителя.

Публикувайки определено съдържание в Pazarluk.com, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора,включително, но не само с цел популяризиране във всички медийни формати и канали. Предоставените права са свързани с дейността на Администратора по изпълнение и достъп до Услугите. 

С публикуване на съдържание в която и да е публично достъпна част на Услугите, Потребителят е съгласен и предоставя на Администратора всички права, необходими за забраната или разрешаването на неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне (scrapping) и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

13. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

13.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в общите условия, да приема и публикува актуализирана или нова версия на общите условия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

13.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на общите условия при използване на сайта Pazarluk.com. Всяко използване на сайта Pazarluk.com по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на общите условия.

13.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на общите условия, същият не следва да използва сайта Pazarluk.com по какъвто и да е начин.

14. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

 1. Забранено е публикуването на обяви в сайта Pazarluk.com, които съдържат или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:
 2. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.
 3. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.
 4. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
 5. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 6. Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки. Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, както и отпадъци от тютюн.
 7. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).
 8. Лекарствени средства.
 9. Артикули с порнографско съдържание.
 10. Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
 11. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
 12. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).
 13. Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.


 1. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.
 2. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
 3. Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.
 4. Дипломи за завършено образование или курсове.
 5. Ясновидство и гадателство.
 6. Обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми.
 7. Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.
 8. Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.
 9. Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. "финансови пирамиди" или финансови структури, организиране на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.
 10. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.
 11. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.
 12. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.
 13. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.
 14. Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.
 15. Празни гаранционни карти (непопълнени).
 16. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.
 17. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.
 18. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.
 19. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 20. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 21. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.
 22. Активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят.
 23. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат: а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.
 24. Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype).
 25. Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща).
 26. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.
 27. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.
 28. Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.).
 29. Билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само ако Потребителят представи доказателство за цената на съответния тип билет и го продава на нея или на по-ниска цена и приложи снимка на този билет.
 30. Свастики, нацистки символи
 31. Обяви за продажба на животни от бизнес потребители ако в обявата изрично не е е посочен номер на лиценз на животновъдния обект в ОДБХ.
 32. Четка за изправяне на коса Fast Hair Straightener, модел HQT 906.
 33. Промоционални артикули, тестери на продукти, които не са предназначени за продажба или размяна.
 34. SIM карти за мобилни телефони
 35. Продажба на акаунти в платформи за видеоигри
 36. Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.
 37. Пчелни майки и рояци, ако търговците не са посочили номер на лиценз за съответната година, име и тел. номер, съгласно Закон за Пчеларството. Предприятията за преработка на восък и восъчни основи трябва да спазват нормативните изисквания по наредбите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Търговията и превозването на пчелни майки и рояци се осъществява със сертификат за произход, издаден от развъдна организация, както и ветеринарномедицинско за транспортиране на животни.
 38. Забранява се предлагането на артикули и/или услуги от настоящия списък като подарък самостоятелно или заедно с други продукти или услуги.
 39. Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение.
 40. Забранява се продажбата на кожи от кучета и котки.